VIDEO_Bài Giảng của Đức Hồng Y Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận

 

"Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ,

để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm,

mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời" (Mt 5,16)

*

000

|

000--XV--000

|

000

*

*

 

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa