STIGMATA_Friar Joseph Mary Truong Van Trung, XV.

STIGMATA

                                                     

********

 

"Stigata" are an unattainable grace

Because the "Loving One" was too lovely

Love me so much: bloodless heart

For I love Jesus passionately.

 

********

 

"Stigata": love is too high deep !

I once refused: "Mysterious Love"

Even if Jesus died in pain

Oh my God ! I bowed my head and repented.

 

********

 

Looking up at "Stigata": the lesson of love

From heaven to earth: Jesus risk his nature !

Because my sins, Jesus died on the cross

But I replied with little love !

 

********

 

Lent 2013

Friar Joseph Mary Truong Van Trung, XV.

The Congregation of the Vitality of Christ

 

XVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXV

 

NĂM  DẤU  THÁNH

********

                                                     

 

“Năm dấu” là hồng ân cao siêu

Vì “Đấng Yêu Thương” đã quá yêu 

Yêu con đến nỗi : tim cạn máu

Để con say mến trong tình yêu.

 

********

 

“Năm dấu”: tình yêu quá cao sâu !

Con từng từ khước : “Tình Nhiệm Mầu”

Cho dù Chúa chết trong đau đớn

Chúa ơi ! con sám hối gục đầu.

 

********

 

Nhìn lên “Năm dấu” : bài học yêu

Từ trời xuống thế: Chúa quá liều !

Vì con Chúa chết trên thập giá

Mà con đáp lại chẳng bao nhiêu !

 

********

 

Mùa  Chay 2013

Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV.

Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô   

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa