016_Lắng Nghe Lời Chúa_Listen to God's word_(Nhạc Bản)