Hình ảnh Tĩnh Tâm Năm cho Gia đình Sức Sống Chúa Ki-tô_Khóa II_Tại Thủ Đức ngày 23-24/10/2015

“Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ,

để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm,

mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16).

*

000

|

000--XV--000

|

000

 

|

(AAAAA)(AAAAA)

*

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa