Điều kiện để trở thành Ứng Sinh Hội Dòng Nữ Sức Sống Chúa Kitô_Nữ tu Tê-rê-xa Lê Thị Trinh, XV.S