Điều kiện để trở thành Ứng Sinh của Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô _ Tu Sĩ Giuse-Maria Trương Văn Trung, XV.